Vyberte stránku

Právníci

Mgr. Petr Maršálek, advokát, partner
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda (Mgr., 2005).
Od 1. 7. 2005 koncipientská praxe v advokátní kanceláři ve Vsetíně, v rámci níž se zaměřil na problematiku sporných řízení, a to soudních i arbitrážních, včetně zastupování klientů u soudů a rozhodčích orgánů, a dále na záležitosti týkající se agentur práce a právo informačních technologií (IT).
16. 9. 2008 ukončil koncipientskou praxi úspěšným složením advokátních zkoušek, 16. 10. 2008 byl zapsán do seznamu advokátů se zaměřením na poskytování právních služeb (generální praxe).
Od 1. 11. 2009 je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře Maršálek & Žíla se sídlem ve Vsetíně se specializací na spory o majetek, vymáhání pohledávek a daňové právo.
Při své advokátní praxi vykonává funkci rozhodce „ad hoc“, mimo jiné je rozhodcem zapsaným v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro spotřebitelské spory.
Zkušenosti s řízením obchodních společností, je členem statutárních orgánů řady společností v různých hospodářských odvětvích.

Mgr. Michal Žíla, advokát, partner
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Právo a právní věda (Mgr., 2005).
Od 5. 9. 2005 koncipientská praxe v advokátní kanceláři v Lanškrouně, v rámci níž se podílel na přípravě smluvních podkladů zejména v oblasti občansko-právních vztahů, na podkladech sloužících k přípravě a vedení občansko-právních a obchodně-právních sporů v řízení před soudy; kromě toho se zabýval právem obchodních společností, zejm. při jejich zakládání a při změnách vlastnických struktur,
16. 12. 2008 ukončil koncipientskou praxi úspěšným složením advokátních zkoušek s hodnocením „výtečně“. 1. 3. 2009 byl zapsán do seznamu advokátů s generální praxí.
Od 1. 11. 2009 je zakladatelem a partnerem advokátní kanceláře Maršálek & Žíla se sídlem ve Vsetíně se specializací na právo obchodních společností a jejich přeměn, a společné jmění manželů, je autorem řady publikovaných odborných článků pro oblast rozhodčího řízení, společného jmění manželů a korporátního práva,
V rámci poskytování právních služeb se podílel na několika rozsáhlých akvizičních projektech a přeměn obchodních společností, jejichž hodnota plnění v posledních třech letech přesáhla částku 2,3 mld. korun českých.

Mgr. Jiří Kolínek, vedoucí advokát
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda (Mgr., 2012).
Od 1. 6. 2009 je členem týmu advokátní kanceláře Mgr. Petra Maršálka ve Vsetíně (od 1. 11. 2009 advokátní kancelář Maršálek & Žíla), nejprve na pozici právní asistent, od 2. 7. 2012 advokátní koncipient. V dubnu 2016 složil advokátní zkoušky s hodnocením „výtečně“.
Specializuje se na závazkové vztahy, problematiku spotřebitelských úvěrů a insolvenční právo.
Vykonává funkci rozhodce „ad hoc“, mimo jiné je rozhodcem zapsaným v seznamu vedeném Ministerstvem spravedlnosti pro spotřebitelské spory,
Publikuje odborné články v oblasti občanskoprávních a obchodněprávních závazkových vztahů,

Mgr. Lucie Rázlová, advokátka
Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda (Mgr.). V období od 12/2003 do 7/2005 byla stážistkou (Law Intern) v advokátní kanceláři MacKenzie Law Firm, se sídlem ve Winston-Salem, NC, USA, specializující se převážně na imigrační právo, právní pomoc ve věcech ochrany proti domácímu násilí a vymáhání náhrady škody v případech zanedbání lékařské péče. Pod vedením Heather MacKenzie, Esq. získala zkušenost s fungováním advokátní kanceláře v mezinárodním prostředí a se zastupováním klientů z více než 90 zemí světa, stejně jako pokročilou znalost anglického jazyka jak v psaném, tak mluveném projevu.
Od 11/2005 do 10/2013 působila jako referentka Legislativně právního odboru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně, později též na pozici tajemníka rozkladové komise a referenta Odboru druhostupňového rozhodování. Zde se mimo jiné podílela na přípravě návrhů zákonů v oblasti hospodářské soutěze a veřejných zakázek a působila jako členka pracovní skupiny Cooperation Isuues při Evropské komisi.
Po návratu na rodné Valašsko pracovala krátce jako referentka Právního oddělení MěÚ Valašské Meziříčí, specializující se mimo jiné na problematiku veřejných zakázek a dotačních projektů.
Od 5/2015 byla v advokátní kanceláři Maršálek & Žíla advokátní koncipientkou s generální praxí se specializací na korporátní právo a závazkové právní vztahy.
Od dubna 2019 působí v AK jako advokátka, kdy úspěšně absolvovala advokátní zkoušky.

Mgr. Karel Laža, advokátní koncipient
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda (Mgr., 2013).
Od 1.11.2013 do 30.11.2016 referent zeměměřictví a katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Valašské Meziříčí se zaměřením na rozhodování o povolení vkladu.
V advokátní kanceláři Maršálek & Žíla pracuje od 1.6.2014 právník a následně od 18.4.2017 jako advokátní koncipient, kde se mimo obecnou koncipientskou praxi specializuje na věcná práva a závazková práva k nemovitým věcem.

Mgr. Vendula Horáková, advokátní koncipient
Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda (Mgr., 2015).
Od září 2012 do června 2015 právní asistent v advokátní kanceláři Maršálek & Žíla, s důrazem na vyhledávání judikatury, sepis právních analýz, žalob a exekučních návrhů a sepis dohod a smluv,
Od července 2015 advokátní koncipient v advokátní kanceláři Maršálek & Žíla s generální praxí, specializace na závazkové právní vztahy a problematiku ochrany osobních údajů.

Mgr. Kateřina Černíková, právník
V Advokátní kanceláři Maršálek & Žíla začala pracovat v červenci roku 2013 v průběhu studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a to jako právní asistentka zaměřující se na vyhledávání judikatury, sepis právních analýz, žalob a exekučních návrhů a přípravu dohod a smluv.
Od června roku 2016, kdy úspěšně ukončila své vysokoškolské studium, pracuje v Advokátní kanceláři Maršálek & Žíla jako právník se specializací na vymáhání pohledávek, řešení pojistných událostí a pracovní právo.

Mgr. Ing. Robert Dostálek, právník
Absolvent Právnické fakulty Bratislavské vysoké školy práva, magisterský studijní program Právo (Mgr.), Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, bakalářský studijní program Právní specializace (Bc.), Fakulty evropských studií a regionálního rozvoje SPU v Nitře, obor veřejná správa a regionální rozvoj (Ing.).
Má zkušenosti z působení ve veřejné správě, kde mj. více než 10 let pracoval na různých organizačních stupních Celní správy ČR (právní referent, vedoucí právního oddělení celního úřadu, vedoucí daňového oddělení na celním ředitelství, zástupce ředitele celního úřadu) a od r. 2009 pracoval ve významné zlínské advokátní kanceláři se zaměřením na generální praxi.
Od 1. července 2013 je právníkem advokátní kanceláře Maršálek & Žíla ve Vsetíně s místem výkonu práce na pobočce v Holešově. V advokátní kanceláři se věnuje občanskému právu se zaměřením na obchodní korporace, obchodní i občanské smluvní vztahy a závazky. Jeho specializací je správní právo, problematika ochrany životního prostředí, správní soudnictví a správní trestání (přestupky právnických i fyzických osob v různých odvětvích správního práva), dále pak procesní daňové právo a problematika spotřebních daní a povinného značení lihu.
Je rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a také rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců vedeným Ministerstvem spravedlnosti ČR pro řešení majetkových sporů ze spotřebitelských smluv.

Mgr. Miroslav Vorek, právník
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda (Mgr., 2011).
V obdobích listopad 2011 až červen 2015 a únor 2018 až současnost právník v advokátní kanceláři Maršálek & Žíla se specializací na pracovní právo, spolupracuje s amatérskými sportovními oddíly při řešení záležitostí z oblasti spolkového práva,  publikuje odborné články v oblasti pracovního práva a sportovního práva.

Mgr. Ing. Jan Smilek
Absolvent Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda (Mgr., 2019), a Vysoké školy Ekonomické v Praze, obor Podniková ekonomika a management (Ing., 2013)
Od března 2013 do června 2018 působil ve znaleckém ústavu Equity Solutions Appraisals s.r.o., kde postupně zastával pozice asistenta pro oceňování, analytika a konzultanta. Specializoval se zejména na oceňování společností a insolvenčněprávní agendu, v rámci níž měl na starosti vyhotovování znaleckých posudků pro účely největších reorganizací v České republice.
Na podzim roku 2018 se vrátil do advokátní kanceláře Maršálek & Žíla, kde před rokem 2012 pracoval jako právní asistent. V současné době zde působí jako právník se zaměřením na korporátní právo, závazkové vztahy a vymáhání pohledávek.